Inteligentne strony internetowe

Czy wiesz, że prawie 200 tys nowych stron internetowych dziennie pojawia się w sieci?

Inteligentne strony www wyzna­czają nowe stan­dardy pro­jek­to­wa­nia w internecie. Są praktyczne, intu­icyjne i przede wszystkim nie­samowicie efek­tywne.

Tu nie cho­dzi o lep­szy pro­jekt, tylko o stronę bardziej inte­li­gentną. Wszech­obec­ność mobil­nych i stały wzrost roz­dziel­czo­ści ekra­nów zarówno w komórkach, tabletach, lap­to­pach i monitorach sprawia, że łatwiej przegląda się stronę przesuwając ją od góry do dołu.

Zwięzłość, pro­stota i łatwy do odczytania przekaz to pod­sta­wowy wymóg, sku­tecz­nych tre­ści inter­ne­to­wych. Paski nawi­ga­cji (menu) służą teraz do przekierowywania fokusa w głąb, a wszystkie treści lub ich podstawowa część znajdują się na stronie pierwszej.

Tradycyjne strony internetowe mają sporo grze­chów. Można je porównać do gaduł na przyjęciu, którzy zalewają nas ogromną ilością niepotrzebnych i niemożliwych do zapamiętania informacji. Należy zrozumieć, że odwiedzający nie będzie marnował swojego czasu, musi on szybko zobaczyć, że to jest to czego szuka i szybko przekonać się, że warto poświęcić swój cenny czas i zagłębić się w stronę.

Inteligentne, nowo­cze­sne i profesjonalnie wykonane strony www, opierają się na instynk­tach zacho­wa­nia użyt­kow­ni­ków w sieci, po to, by wywo­łać reak­cje emo­cjo­nalne i sprze­da­żowe. Właściwe emo­cje wywołane interakcją na stronie zaskakują użytkowników i sprawiają, że chcą oni zagłębić się w przekazywanej treści. Kontakt z użyt­kow­ni­kami na pozio­mie instynk­tow­nym spra­wia, że są oni zaangażowani, kreują poczu­cie bli­sko­ści, pro­wo­kują do powtór­nej wizyty, a przed wszyst­kim zainteresować i sprawiają, że użytkownicy chcą się podzielić tym doświadczeniem z bliskimi i przyjaciółmi.

NASI KLIENCI

OPINIE

Co nas klienci mają do powiedzenia na nasz temat